İhale Danışmanı

Mart 15, 2022

İdari Şartnamede Aylık Tüketilecek Elektrik, Su ve Doğalgaz Miktarlarının Düzenlenmesi Gerektiği İddiası

İdari Şartname’nin 12. maddesine göre söz konusu yerin ve fiziki imkanlarının önden incelenip harcanacak kaynaklara dair bir tahminde bulunulması gerekmektedir
Mart 9, 2022

Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası

Sunulan geçici teminat mektuplarındaki idare adı ve ihale konusu iş İdari Şartnameyle uyumlu yazıldığından,mektupların söz konusu ihale için olduğu görülmüştür.
Mart 9, 2022

İsteklinin Sunması Gereken Belgeleri Usüle Uygun Olarak Sunmadığı İddiası

"Aslı idarece görülmüştür" şerhi bulunan suretler belge aslı gibi değerlendirildiği ve istekli belgeleri bu şerhle sunduğu için,belgeler usüle uygun bulunmuştur
Ocak 19, 2022

Teknik Şartnamedeki Düzenleme Teklif Hazırlanmasında Belirsizliğe Sebep Olduğu İçin Teklif Verilemediği İddiası

Her ne kadar idare Teknik Şartname düzenlemesinde yemeklerden alınan numunelerin analizinin yapılmasını isteyebileceğini belirtip hangi analizlerin yapılacağını belirtmese de, isteklilerin piyasada ihale konusu işi yapmakta olan basiretli bir tacir olduğu ve iş kapsamında hangi analizlere gerek duyulabileceği hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği, tekliflerin hazırlanması aşamasında tereddüt yaratacak bir durumun bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ocak 19, 2022

İdare Tarafından Şikayet Sürecinin Bitmesi Beklenilmeden Sözleşme Yapılması ve EKAP Üzerinden Yayımlanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin aktarılan hükmü gereğince itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağından süreç bitmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ocak 19, 2022
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

İstekli Tarafından Sunulan Belgenin Akreditasyonunun Bulunmadığı İddiası

TÜRKAK resmi internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “IS09001:2015” kalite yönetim sistem belgesinin ve bu belgeyi düzenleyen akredite kuruluşun aktif durumda olduğu teyit edilebildiğinden iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ocak 19, 2022
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi

Teknik Şartnamenin Farklı Maddelerindeki Düzenlemelerin Birbiriyle Çeliştiği ve Kamu İhale Genel Tebliğine Aykırı Olduğu İddiası

Teknik Şartname’nin 6.28’inci maddesinde yer alan düzenleme ile 5’inci maddesinde yer alan düzenleme birbiriyle ilgili olmadığı ve hizmetin aksamaması için gereken tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğu için iddia uygun görülmemiştir.
Aralık 9, 2021

İsteklilerin Sunması Gereken TS 8985 Belgelerinin Aktif Olmadığı İddiası

Sunulan TSE Hizmet Yeterlik belgelerinin, Türk Standartları Enstitüsü’nün internet sitesi üzerinden sorgulandığında ihale tarihi itibariyle aktif olduğu görülmektedir.
Aralık 9, 2021

Sunulan İş Deneyim Belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci Maddesinde İstenen Tutarı Karşılamadığı İddiası

İş deneyim belgeleri incelendiğinde şartnameye uygun olarak hazırlandığı ve gereken tutarı karşıladığı görülmüştür.