şikayet dilekçesi

Ağustos 12, 2021

Şikâyet Dilekçesi Ekinde Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Fotokopi Belge Sunulursa Ne Olur?

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.