Kameder İhale Danışmanlığı

Ocak 20, 2022

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/1)

20 Ocak 2022 Perşembe Tarihli ve 31725 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2022/1)
Ocak 19, 2022

Teknik Şartnamedeki Düzenleme Teklif Hazırlanmasında Belirsizliğe Sebep Olduğu İçin Teklif Verilemediği İddiası

Her ne kadar idare Teknik Şartname düzenlemesinde yemeklerden alınan numunelerin analizinin yapılmasını isteyebileceğini belirtip hangi analizlerin yapılacağını belirtmese de, isteklilerin piyasada ihale konusu işi yapmakta olan basiretli bir tacir olduğu ve iş kapsamında hangi analizlere gerek duyulabileceği hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği, tekliflerin hazırlanması aşamasında tereddüt yaratacak bir durumun bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ocak 19, 2022

İdare Tarafından Şikayet Sürecinin Bitmesi Beklenilmeden Sözleşme Yapılması ve EKAP Üzerinden Yayımlanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin aktarılan hükmü gereğince itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağından süreç bitmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ocak 19, 2022
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

İsteklinin “IS09001:2015” Belgesinin TÜRKAK Kurumundan Akreditesi Olmadığı ve TÜRKAK Akreditasyon Teyit Yazısı Bilgilerinin Beyan Edilmediği İçin Belgenin Geçersiz Olması

TÜRKAK resmi internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “IS09001:2015” kalite yönetim sistem belgesinin ve bu belgeyi düzenleyen akredite kuruluşun aktif durumda olduğu teyit edilebildiğinden iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ocak 19, 2022
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi

Teknik Şartnamenin Farklı Maddelerindeki Düzenlemelerin Birbiriyle Çeliştiği ve Kamu İhale Genel Tebliğine Aykırı Olduğu İddiası

Teknik Şartname’nin 6.28’inci maddesinde yer alan düzenleme ile 5’inci maddesinde yer alan düzenleme birbiriyle ilgili olmadığı ve hizmetin aksamaması için gereken tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğu için iddia uygun görülmemiştir.
Aralık 9, 2021

İsteklilerin Sunması Gereken TS 8985 Belgelerinin Aktif Olmadığı İddiası

Sunulan TSE Hizmet Yeterlik belgelerinin, Türk Standartları Enstitüsü’nün internet sitesi üzerinden sorgulandığında ihale tarihi itibariyle aktif olduğu görülmektedir.
Aralık 9, 2021

Sunulan İş Deneyim Belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci Maddesinde İstenen Tutarı Karşılamadığı İddiası

İş deneyim belgeleri incelendiğinde şartnameye uygun olarak hazırlandığı ve gereken tutarı karşıladığı görülmüştür.
Aralık 9, 2021

Ortaklık Durum Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Tablosunda Tarih Bilgisinin Yer Almaması Esası Etkileyen Bir Eksiklik Değildir

Dosyalar incelendiğinde; Ortaklık Durum Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler tablosunun sunulduğu, serbest muhasebeci mali müşavir imzası ve TÜRMOB kaşesinin bulunduğu görülmektedir.
Aralık 6, 2021

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Kasım 2021 tarih 31675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik