Temel İlkeler

Mart 25, 2022

Sunulan Geçici Teminat Mektuplarının Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Sunulan geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı ve standart forma uygun olduğu görülmüştür.
Mart 19, 2022

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler Başlıklı 25.1’inci Maddesinin Kanuna ve Tip Sözleşmeye Aykırı Düzenlendiği İddiası

Tip sözleşmedeki teklif fiyata dahil olan giderler ile ihaleye ait idari şartnamenin bir farkı yoktur ve yapılan düzenleme mevzuata uygundur ve iddia yersizdir.
Mart 18, 2022

Sözleşme Tasarısının 16.1. ve 16.1.3. Maddelerinin Kanuna ve Tip Sözleşmeye Aykırı Olarak Düzenlendiği İddiası

Sözleşme Tasarısı’nın 16. maddesinde yapılan düzenleme,Tip Sözleşme’nin 16. maddesine göre düzenlenmiş ve mevzuata uygun olduğundan iddia yersiz görülmüştür.
Mart 17, 2022

Teknik Şartname ve Gramaj Listelerindeki Farklılığın Zeyilname İle Giderilmesi

Karar Tarihi         : 02.03.2022 Karar No              : 2022/UH.II-316 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/568070 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli […]
Mart 15, 2022

İdari Şartnamede Aylık Tüketilecek Elektrik, Su ve Doğalgaz Miktarlarının Düzenlenmesi Gerektiği İddiası

İdari Şartname’nin 12. maddesine göre söz konusu yerin ve fiziki imkanlarının önden incelenip harcanacak kaynaklara dair bir tahminde bulunulması gerekmektedir
Mart 9, 2022

Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası

Sunulan geçici teminat mektuplarındaki idare adı ve ihale konusu iş İdari Şartnameyle uyumlu yazıldığından,mektupların söz konusu ihale için olduğu görülmüştür.
Mart 9, 2022

İsteklinin Sunması Gereken Belgeleri Usüle Uygun Olarak Sunmadığı İddiası

"Aslı idarece görülmüştür" şerhi bulunan suretler belge aslı gibi değerlendirildiği ve istekli belgeleri bu şerhle sunduğu için,belgeler usüle uygun bulunmuştur
Şubat 18, 2022

TS 13075 Belgesi Farklı Bölgedeki Bir İşletmeden Alınabilir Mi?

TS 13075 hizmet yeterlilik belgesinin Uşak il sınırları içeresindeki mutfak için alınması gerektiğinin belirtilmediği ve Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesiyle ilçe sınırları içerisinde tesisi bulunmayan yüklenicinin istenen şartlara uygun bir yemek üretim tesisi açabileceği veya kiralayabileceği belirtilerek il dışından isteklilerin de ihaleye katılmasının önünün açıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
Ocak 20, 2022

2022 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar

20 ocak 2022 perşembe tarihli ve 31725 sayılı resmî gazetede yayınlanan 2022 yılı eşik değerler ve parasal sınırlara dair kamu ihale tebliği (Tebliğ No: 2022/1)