kamu ihale danışmanı

Ocak 7, 2020

İş Ortaklığının Tür Değiştirmesiyle İş Deneyim Belgesinin De Kullanılabileceği İleri Sürülmekte İse De, Bu Durumun Kanun’da Belirtilen Bir Yıllık Ortaklık Şartını Ortadan Kaldırmayacağı

Karar No              : 2017/MK-495 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/409359 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 2017-2018 Yılları 24 Ay (01/01/2017-31/12/2018) Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi […]
Ocak 1, 2020

Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir.

10. Hukuk Dairesi         2019/3523 E.  ,  2019/7092 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi No : 2014/53-2018/126 Dava, ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir. Mahkeme, uyulan bozma ilamı […]
Aralık 24, 2019

4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin (G) Bendi Gereğince Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir İstekli Hakkında Terör Örgütleriyle İltisaklı Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılmasının Devletin Güvenliği Ve Kamu Yararı Açısından Gerekli Olduğu

Karar No              : 2019/MK-343 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/309488 İhale Kayıt Numaralı “El Terminali İle Sayaç Endeksi Tespiti Ve Fatura Basımı Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Aralık 12, 2019

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklilerin De İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı İşlem Veya Eylemler Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğu

Karar No              : 2019/MK-319 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/384079 İhale Kayıt Numaralı “İdaremizce Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Sedan Tipi 150 Ps Ve Üzeri Benzinli 2 […]
Aralık 8, 2019

İhalede İsteklilerin Teklifi Ekinde Sunulması Gerektiği Belirtilen Bilgi Ve Belgelerin Yeterlik Kriteri Olması Nedeniyle İstekliler Tarafından Teklif Zarfı İçerisinde Sunulması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-317 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/159963 İhale Kayıt Numaralı “Omü Acil Ek Bina Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi […]
Kasım 25, 2019

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. […]
Kasım 25, 2019

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2006 tarihli ve 26149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde […]
Ekim 1, 2019

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem […]
Eylül 25, 2019

Davacıların Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Durumunun İhaleye Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkını Engellemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/78621 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Devlet Ve İl Yollarında İdare Malı Soğuk Yol Çizgi Boyası […]