Geçici Teminat Mektubunun Standart Forma Uygun Olmaması

Ekim 6, 2021

Geçici Teminat Mektubunda Haczedilemeyeceğine Dair Şerhin Yazılmamış Olması Esasa Etkili Midir?

Geçici teminat mektubunda her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve ihtiyati tedbir konulamayacağının belirtilmemesi ihalenin esasına etkili değildir.