2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kurumsal yapının temel taşlarından olan mali yönetim önem kazanmıştır. Değişen kamu yönetimi anlayışı ile idarelerin kamu kaynaklarını verimli kullanması, şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkililik gibi ilkeler çerçevesinde kamu hizmeti üretmektedirler. Değişen mevzuatlar ve yönetim sistemi hâlihazırda yoğun iş yükü altında çalışan kamu personelinin verimini olumsuz etkilemektedir. Kameder, stratejik planlamanın hazırlanmasından başlayarak dönem sonu işlemlerin yapılmasına kadar olan her aşamada bugüne kadar edindiği farklı perspektifleri ve bilgi birikimini sizlere sunmaktadır.

Mayıs 22, 2019

Bütçe Hizmetleri

Devlet muhasebesinde, kamu idarelerince gerçekleştirilen mali işlemler çalışmanın daha önceki bölümünde de belirtildiği üzere tahakkuk ve nakit esasına dayalı ikili bir sistem çerçevesinde muhasebe kayıtlarına aktarılmaktadır.Nakit […]