Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmadığı Ve İhalenin İptali Gerektiği İddiası

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi İdarenin Yetki ve Sorumluluğundadır
Haziran 20, 2022
İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
İhaleye Vekaleten Katılımda Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin Sunulması Zorunludur
Haziran 24, 2022