İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
İhaleye Vekaleten Katılımda Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin Sunulması Zorunludur
Haziran 24, 2022
genel aykırılık ve özel aykırılık halleri
Sözleşme Tasarısındaki Genel Aykırılık ve Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması
Aralık 19, 2022