İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Yönündeki Yasal Yetki Ve Sorumluluğun Gereği Yapılmak Suretiyle İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken Uyuşmazlıkla İlgili Teknik Görüş Alınmaksızın Tesis Olunan Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır