İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Yönündeki Yasal Yetki Ve Sorumluluğun Gereği Yapılmak Suretiyle İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken Uyuşmazlıkla İlgili Teknik Görüş Alınmaksızın Tesis Olunan Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

İdareye Analiz Yaptırma Konusunda Çok Geniş Yetki Verdiği, Söz Konusu Yetki Çerçevesinde İdarenin Hiç Analiz Yapılmasını İstememesi İhtimali Bulunduğu Gibi, Her Öğün İçin Ve Her Bir Yemek İçin Analiz İsteminde Bulunmasının Mümkün Olduğu Bunun İse Davacının İddia Ettiği Şekilde Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Vermeyi Engelleyeceği
Ocak 25, 2020
İş Ortaklığının İhalede Birlikte Hareket Etmek Suretiyle 4734 Sayılı Kanun’un “Yasak Fiil Veya Davranışlar” Başlıklı 17’nci Maddesinin (D) Bendindeki Birden Fazla Teklif Verme Fiilini İşlediği İddiası – Kriminal İnceleme
Ocak 28, 2020