Temmuz 1, 2022
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçlar Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır
Haziran 24, 2022
İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

İhaleye Vekaleten Katılımda Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin Sunulması Zorunludur

İhaleye Vekaleten Katılımda Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin Sunulması Zorunludur
Haziran 22, 2022
Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmaması İhalenin İptalini Gerektirir

Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmadığı Ve İhalenin İptali Gerektiği İddiası

Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmadığı Ve İhalenin İptali Gerektiği İddiası
Haziran 20, 2022
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi İdarenin Yetki ve Sorumluluğundadır

İhalelerde İsteklilerin Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerini Kabul Etmek veya Etmemek İdarenin Yetki ve Sorumluluğunda Bulunmaktadır
Haziran 17, 2022
İşin Başlangıç Tarihine Dair Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda Çelişki Bulunması Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabilir

İhale Konusu İşin Başlangıç Tarihine İlişkin Şartname ve Sözleşme Tasarısında Çelişki Bulunduğu ve Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabileceği İddiası

İhale konusu işin başlangıç tarihine ilişkin şartname ve sözleşme tasarısında çelişki bulunduğu ve farklı işçilik hesaplamalarına neden olabileceği iddiası
Haziran 15, 2022
İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutarın Sağlanmaması

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar Sağlanmadığı Gerekçesiyle Tekliflerinin İdarece Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar Sağlanmadığı Gerekçesiyle Tekliflerinin İdarece Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası
Haziran 13, 2022
İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İstenilen Kriteri Karşılamaması

Başvuru Sahibi İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İhale Dokümanında İstenilen Kriteri Karşılamaması

İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İstenilen Kriteri Karşılamaması
Haziran 10, 2022
İhale dosyasında Sigorta Türleri ile Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi

İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası

İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası
Haziran 8, 2022
ihale dökümanında işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemesi

İhale Dokümanında İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Düzenlemesine Yer Verilmesine Rağmen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Durumu İhalenin İptalini Gerektirir mi?

Yüklenici çalıştıracağı personellere ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğundan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin maliyetlerini teklif fiyata dahil ederek teklifini oluşturmalıdır.