Eylül 13, 2021

Şikâyete Yol Açan Durumun Farkına Varıldığı Tarihi İzleyen On Gün İçinde İdareye Şikâyet Başvurusunda Bulunulması Gerekir

şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekir
Ağustos 12, 2021

Şikâyet Dilekçesi Ekinde Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Fotokopi Belge Sunulursa Ne Olur?

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.
Ekim 10, 2019

İsteklilerin İtiraz ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunma Hakkı ve Ehliyeti – İhale Danışmanı

Karar No              : 2019/MK-299 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/77958 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11Bölge Müdürlüğü Tesisler Ve Bakım Başmühendisliğine Bağlı Döküm Ve Serme-Sıkıştırma Ekiplerinde Araç Ve İş […]