Geçici Teminat Mektubu

Ekim 26, 2021

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası

Geçici teminat mektubu standart forma uygun, banka yetkililerinin isim ve unvanlarıyla imzalanmış,mektupta işin adı doğru olarak yazılmış ve iddia yersiz görülmüştür.
Ekim 6, 2021

Geçici Teminat Mektubunda Haczedilemeyeceğine Dair Şerhin Yazılmamış Olması Esasa Etkili Midir?

Geçici teminat mektubunda her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve ihtiyati tedbir konulamayacağının belirtilmemesi ihalenin esasına etkili değildir.