İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması