İhaleye Katılan Firmaların Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Karine Bulunması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı
Mart 30, 2021
İtirazen Şikâyet Başvurusunun Usulen Esasen İncelenmesi Gerekirken Anılan İddiayı Karşılayacak Şekilde Açık Ve Net Bir Karar Verilmediği Ve İncelemenin Eksik Yapıldığı
Nisan 1, 2021