Ocak 20, 2022

2022 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar

20 ocak 2022 perşembe tarihli ve 31725 sayılı resmî gazetede yayınlanan 2022 yılı eşik değerler ve parasal sınırlara dair kamu ihale tebliği (Tebliğ No: 2022/1)
Ocak 19, 2022

Teknik Şartnamedeki Düzenleme Teklif Hazırlanmasında Belirsizliğe Sebep Olduğu İçin Teklif Verilemediği İddiası

Her ne kadar idare Teknik Şartname düzenlemesinde yemeklerden alınan numunelerin analizinin yapılmasını isteyebileceğini belirtip hangi analizlerin yapılacağını belirtmese de, isteklilerin piyasada ihale konusu işi yapmakta olan basiretli bir tacir olduğu ve iş kapsamında hangi analizlere gerek duyulabileceği hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği, tekliflerin hazırlanması aşamasında tereddüt yaratacak bir durumun bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ocak 19, 2022

İdare Tarafından Şikayet Sürecinin Bitmesi Beklenilmeden Sözleşme Yapılması ve EKAP Üzerinden Yayımlanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin aktarılan hükmü gereğince itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağından süreç bitmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ocak 19, 2022
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

İstekli Tarafından Sunulan Belgenin Akreditasyonunun Bulunmadığı İddiası

TÜRKAK resmi internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “IS09001:2015” kalite yönetim sistem belgesinin ve bu belgeyi düzenleyen akredite kuruluşun aktif durumda olduğu teyit edilebildiğinden iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ocak 19, 2022
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi

Teknik Şartnamenin Farklı Maddelerindeki Düzenlemelerin Birbiriyle Çeliştiği ve Kamu İhale Genel Tebliğine Aykırı Olduğu İddiası

Teknik Şartname’nin 6.28’inci maddesinde yer alan düzenleme ile 5’inci maddesinde yer alan düzenleme birbiriyle ilgili olmadığı ve hizmetin aksamaması için gereken tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğu için iddia uygun görülmemiştir.