Kasım 24, 2021

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Başvurunun Sebepleri ve Dayandığı Deliller Açıkça Belirtilmelidir Aksi Takdirde İddialar Geçersiz Sayılır

İtirazen Şikayet başvurusunun sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği dilekçe üzerine Kurumun ihale komisyonu yerine geçip, re’sen bir inceleme yapamayacağı ve sunulan belgeleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Kasım 24, 2021

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazıldığı ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası

Geçici teminat mektubunda işin adının doğru yazıldığı ve mektubun banka yetkililerinin isim ve unvanlarına yer verilerek imzalandığı görülmüştür.
Kasım 22, 2021

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Konu İş Kalemleri İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Birim Fiyatlar Olduğu Halde Yeniden Fiyat Teklifi Almak Mevzuata Aykırıdır

Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri mevzuata uygun olduğu sürece aşırı düşük açıklmalarında kullanılabileceği için bir çok birim fiyat mevcutur ancak isteklilerin tekrar teklif alması mevzuata aykırı değildir.
Kasım 20, 2021

Fiyat Teklifinde Teklif Edilen Birim Fiyatların Satış Tutarı Tespit Tutanağında Hesaplanan Ortalama Birim Satış Tutarının % 80’inden Yüksek Olması Gerekir

Fiyat teklifleri ile teklif edilen fiyatların maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyetin altında olmadığı görüldüğünden, iddialar yersizdir.
Kasım 19, 2021

Fiyat Teklifi Üzerine Yazılan Mali Müşavir Beyanının Hatalı Olduğu İddiası

Fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kasım 18, 2021
Hakediş Süreç Eğitimi

İnşaat İş Kalemleri Dışındaki Analizlerde Malzeme ve Montaj Bedelleri İçin Tek Fatura Bilgisi ve Ortalama Hesap Tablosu Üzerinden Bedel Hesaplanması

Sunulan fiyat teklifi ve eki maliyet tespit tutanağında, malzeme ve montaj bedelleri ayrı ayrı hesaplanarak gösterildiğinden iddia yersiz görülmüştür.
Kasım 17, 2021

Tespit Tutanağı Ekinde İmza Sirkülerinin Aslı ve Faaliyet Belgesinin Aslı Gibidir Onaylı Suretinin Bulunması Gerekir

Tutanakların ekinde temsile yetkili kişilerin imza sirküleri ve meslek mensupları faaliyet belgelerinin asılları veya aslı gibidir onaylı suretleri sunulmuştur.
Kasım 16, 2021
Faaliyet Raporu

İdarece Açıklama İstenilen İş Kalemleri Arasında Yer Alan İş Kaleminin Birim Fiyatı Esas Alınarak Açıklama Yapılmalıdır

İdarece açıklama istenilen iş kalemleri arasında yer verilen 22.5.3/001 poz numaralı ve “PB-1 Prefabrik Beton Trafo Köşkleri 36 KV” tanımlı iş kaleminin Tedaş 2. Bölge Müdürlüğüne ait “54.210,02 TL” birim fiyatın esas alınarak açıklama sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Kasım 16, 2021

Fiyat Teklifinin Düzenleme Tarihi Teklife Dayanak Satış Tutarı Tespit Tutanağının Düzenleme Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olamaz

10/08/2021 tarihli satış tutarı tespit tutanağı 5.08.2021 tarihli fiyat teklifinde beyan edilemeyeceği için, açıklama bu yönüyle mevzuata uygun değildir.