Ağustos 31, 2021

Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamaz

kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle kuruma başvuruda bulunulamaz
Ağustos 28, 2021

İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Komisyon Kararlarının Onaylanıp Onaylanmaması Konusunda İhale Yetkilisinin Takdir Yetkisi Vardır

ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin komisyon kararlarının onaylanıp onaylanmaması konusunda ihale yetkilisinin takdir yetkisinin bulunduğu açık olup, bu yetki kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepler dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir
Ağustos 27, 2021

İtirazen Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Esastan Değerlendirilmesi Gerekirken Şekil Yönünden Reddi Hukuka Aykırıdır

itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürülen iddiaların esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddi hukuka aykırıdır
Ağustos 26, 2021
Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi

İhale Konusu İş Tutarının İş Deneyim Belgesi Üzerinden Tespit Edilemediği Hâllerde, İhale Konusu İş Tutarının Tespit Edilebileceği Bilgi Ve Belgelerin Başvuru Veya Teklif Kapsamında Sunulması Zorunludur

ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur
Ağustos 25, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin Tüzel Kişiliğin Yönetiminde Bulunan Görevlilerin Son Durumunu Göstermemesi Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicili gazetelerinin tüzel kişiliğin yönetiminde bulunan görevlilerin son durumunu göstermemesi değerlendirme dışı bırakılma sebebidir
Ağustos 24, 2021

Tekliflerin Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Olan Bilgilere İhale Dokümanlarında Yer Verilmeden Yüklenmesi İhalelerde Saydamlık Ve Rekabet İlkelerine Aykırılık Oluşturur

tekliflerin hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgilere ihale dökümanlarında yer verilmeden yüklenmesi ihalelerde saydamlık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturur
Ağustos 23, 2021

İsteklinin Başvurusunu İdarenin Zımni Reddi

isteklinin başvurusunu idarenin zımni reddi
Ağustos 21, 2021

Analiz Girdisinin İdarece Verilen Analiz Formatına Uygun Olarak Açıklanıp Açıklanmadığı Ve Bu Formatta Belirtilen Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Anlaşılamadığı Durumlarda Fiyat Teklifleri Tutarlı Olamaz

analiz girdisinin idarece verilen analiz formatına uygun olarak açıklanıp açıklanmadığında ve idare tarafından verilen analiz formatında ifade edilen teknik özelliklere sahip olup olmadığı tespit edilemediğinde verilen fiyat teklifleri tutarlı olamaz
Ağustos 20, 2021

Teklif Dosyası Kapsamında İhale Konusu Üç Bilişim Sistemini Üreten Firmaların Bulunduğu Aktif Listelerin İnternet Sayfası Çıktılarının Sunulmadığı İddiası

teklif dosyası kapsamında ihale konusu üç bilişim sistemini üreten firmaların bulunduğu aktif listelerin internet sayfası çıktılarının sunulmaması bir sorun teşkil eder mi?