Nisan 30, 2020

HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İHALELERDE EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER HAKKINDA

Bilindiği üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı bölümlerinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” ile “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde; İhale […]
Nisan 29, 2020

İdarelere E-Şikayet Başvurusu Düzenlenmesi Devreye Alınmıştır

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusu düzenlenmesi durumunda, ihaleyi yapan idareye gitmeden elektronik ortamda EKAP üzerinden idareye şikâyet başvurusu yapılabilecektir. Böylece şikâyet başvurularının taşıması gereken şekil unsurlarına ilişkin […]
Nisan 28, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-64 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/593408 İhale Kayıt Numaralı “Çü Ziraat Fakültesi 200 Baş Süt Sığırcılığı Tesisi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Nisan 27, 2020

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/174)

ATAMA KARARI Cumhurbaşkanlığından:  Karar: 2020/174 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 26/4/2020 TARIHLI VE 2020/174 SAYIL1 KARARIN EKI LISTE   ADISOYADI GOREVİ   Hamdi GULEÇ Başkan   Osman […]
Nisan 25, 2020

İşe Ait, Yaklaşık Maliyette, Teknik Şartnamede Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Konteynır Yıkama Aracının Temizlik Hizmet Alımı Süresince Hiç Kullanılmamasına Rağmen Hakedişlere Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli ………….. Şti. ve ……… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki ………… TL ihale […]
Nisan 24, 2020

İstenilen Araçların Model Yılı Ve Kapasite Özelliklerinin Belgelendirilmesine Yönelik Olarak İhale Dokümanındaki Düzenleme Uyarınca Herhangi Bir Belgenin Yeterlik Kriteri Olarak Düzenlenmemiş Olması

Karar No              : 2020/UH.II-753 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/656452 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası Anonim Şirketi Eskişehir Bölge Müdürlüğü Personel Servis Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Nisan 23, 2020

İptal Edilen İhalenin Yeni İhtiyaçlara Binaen Revizesinin Yapılacağı Bildirilmiş Olmasına Rağmen İhale Sürecinde İhale Dokümanının Revize Edilmesini Gerektirecek Sebeplerin Neler Olduğu Hususlarının Somut Ve Açık Bir Şekilde Ortaya Konmadığı

Karar No              : 2019/UY.I-1745 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/413021 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: […]
Nisan 22, 2020

Yapım İnşaatı İşi İhalesi – Kendi Malı Olarak İstenen Asfalt Plentinin Kendi Malı Olduğunun Tevsiki

Karar No              : 2020/UY.I-744 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/695969 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Kilis Yolu Üzerinde Km:8+822’de (Üniversite) Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yollarının Toprak İşleri, Sanat Yapıları, […]
Nisan 21, 2020

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Kanun koyucunun, idareye kanun kapsamında belirli yetkiler verirken veya belirli sınırlar koyarken seçim serbestisi vermesine “takdir yetkisi” denilmektedir. Kamu ihale hukukunda da kanun koyucu idarelere bazı […]