İstekliye Ait Cari Oran, Öz Kaynak Oranı Ve Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının İhale Dokümanında Belirtilen Oranları Karşılaması – Toplam Cirosunun Teklif Tutarının Yüzde 25’inden Fazla Olduğu