Geçici Teminat Mektubunda Haczedilemeyeceğine Dair Şerhin Yazılmamış Olması Esasa Etkili Midir?