Geçici Teminat Mektubunda Haczedilemez İbaresinin Bulunmaması Esasa Etkili Bir Eksiklik Değildir

Teminat Mektubunda, Mektubun Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı Cümlesinin Olmaması
Nisan 15, 2021
Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olmasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Bir Bilgi Eksikliği Olmadığı
Nisan 16, 2021